Ak spoločnosť odpíše automobil tak ho už nemôže predať za symbolickú cenu

Od 1.1.2015 platí nové znenie §17, ods. 5, Zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ktoré znie nasledovne:

 

 „Súčasťou základu dane závislej osoby podľa §2 písm. n) a r) je aj rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch, pričom tento rozdiel zníži základ dane alebo zvýšil daňovú stratu....“

 

Nové znenie tohto paragrafu znamená, že obchody medzi závislými osobami budú zdaňované tak, ako keby boli realizované za princípu nezávislého vzťahu. V praxi to teda napríklad znamená, že ak spoločnosť odpíše automobil tak ho už nemôže predať za symbolickú cenu.

 

Definícia závislých osôb je nasledovná:

 

§2 písm. n) hovorí: závislou osobou sa rozumie blízka osoba podľa §116 a 117 Občianskeho zákonníka alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba.

 

Inak prepojená osoba je ďalej definovaná nasledovne: „iným prepojením sa rozumie obchodný vzťah vytvorený predovšetkým na účel zníženia základu dane alebo zvýšenia daňovej straty“.

 

Od 1.1.2015 je teda daňovník povinný zdaňovať všetky obchody tak ako keby boli realizované za princípu nezávislého vzťahu a to aj v prípade ak sa jedná o obchody medzi osobami, ktoré nie sú majetkovo ani personálne prepojené. Ak by spoločnosť realizovala obchodný vzťah s iným slovenským subjektom bez majetkového a personálneho prepojenia a za podmienok, ktoré vytvárajú podozrenie, že účelom transakcie je zníženie daňového základu alebo zvýšenie daňovej straty => tak daňový úrad pri následnej kontrole môže túto transakciu dodaniť na základe toho, že sa jedná o transakciu medzi inak prepojenými osobami.

 

Vypracoval: www.emineopartners.sk

Úlohou tohto dokumentu je poskytnúť všeobecný prehľad v problematike daní a preto informácie tu uvedené sú uvedené v zjednodušenej podobe. Obsah tohto dokumentu nemôže byť považovaný za návod na výpočet akejkoľvek daňovej povinnosti. Pred záväzným použitím akejkoľvek informácie tu uvedenej je potrebné využiť služby daňového poradcu.

dane daň z príjmov

Pridané 17.02.2015 od Vladimir

späť na novinky