Aké zmeny v daňových odpisoch nás čakajú od 01.01.2015? Druhá časť

Povinnosť prerušenia daňových odpisov

 

Od 1.1.2015 daňovník, ktorý neuplatňuje paušálne výdavky a ktorý neuplatňuje úľavu na dani z príjmov je podľa § 22 ods. 9 povinný prerušiť daňové odpisy na celé zdaňovacie obdobie alebo na viac zdaňovacích období v nasledujúcich prípadoch:

 • ak hmotný majetok nepoužíval na zabezpečenie zdaniteľných príjmov
 • ak daňovník v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch zmení dvakrát zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok alebo naopak. V tomto prípade daňovník preruší daňové odpisy v období začínajúcom dňom druhej zmeny a končí uplynutím dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov od skončenia poslednej zmeny zdaňovacieho obdobia.
 • ak daňovník uplatňuje daňové odpisy na stavbu na základe povolenia na predčasné užívanie stavby alebo povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku a nedôjde k predĺženiu platnosti tohto povolenia.

 

Prerušenie odpisovania ani zmenu prerušenia odpisovania nie je možné uplatniť pri výkone daňovej kontroly a v dodatočnom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola vykonaná daňová kontrola.

 

Krátenie výšky odpisov  zahrňovaných do daňových výdavkov pri majetku , ktorý je využívaný aj na súkromné účely daňovníka

 

Podľa § 24 ods. 8 je daňovník povinný zahrnúť  odpisy do daňových výdavkov v takej výške, ktorá predstavuje

a)      80 % výšky odpisov, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely, alebo

b)      takú percentuálnu časť odpisov majetku, ktorá zodpovedá pomeru jeho používania na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

Ak sa rozhodnete zahrnúť do daňových odpisov 100% z odpisov – je potrebné, aby daňový subjekt vedel túto skutočnosť preukázať.

 

Zvýšenie počtu odpisových skupín

Novela zákona o dani z príjmov priniesla aj zvýšenie počtu odpisových skupín z pôvodných štyroch na súčasných šesť. Aktuálne odpisové skupiny spolu s dobou odpisovania uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Odpisová skupina

Doba odpisovania

1

4

2

6

3

8

4

12

5

20

6

40

 

Novými sú tretia odpisová skupina s dobou odpisovania osem rokov a  šiesta odpisová skupina s dobou odpisovania 40 rokov.

Do tretej odpisovej skupiny sú podľa prílohy číslo 1 k zákonu o dani z príjmov zaradené nasledujúce položky hmotného majetku:

 • elektrické motory, generátory a transformátory, elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia,
 • zážihové spaľovacie lodné motory, ostatné motory,
 • ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním,
 • turbíny, pece, horáky a ich časti,
 • chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre domácnosť,
 • plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje, stroje pre metalurgiu.

Do šiestej odpisovej skupiny sú podľa prílohy číslo 1 k zákonu o dani z príjmov zaradené tieto položky hmotného majetku:

 • bytové budovy, hotely a podobné budovy,
 • budovy pre administratívu, kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo,
 • ostatné nebytové budovy.

 

Obmedzenie možnosti použitia metódy zrýchleného odpisovania

Do 31.12.2014 si mohol daňovník v rámci všetkých odpisových skupín vybrať, či bude požívať pri výpočte daňových odpisov metódu rovnomerného odpisovania alebo metódu zrýchleného odpisovania. Od 1.1.2015 je podľa § 26 ods. 3 zákona o dani z príjmov možné uplatňovať metódu zrýchleného odpisovania len v rámci druhej a tretej odpisovej skupiny.

 

Zrušenie lízingovej metódy odpisovania

Do konca roka 2014 sa majetok obstaraný formou finančného prenájmu odpísal počas doby trvania prenájmu. Od začiatku roka 2015 už takýto postup neplatí a tento majetok sa odpíše podľa rovnakých pravidiel ako ostatný majetok daňovníka. Teda nie v závislosti od dĺžky trvania prenájmu, ale podľa doby odpisovania stanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu, do ktorej je majetok zaradený.

 

Podľa prechodných ustanovení je daňovník povinný uplatniť ustanovenia platné od začiatku roka 2015 aj pri tom aj pri tom majetku, ktorý už odpisoval, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.

dane, odpisy, novela, vydavky

Pridané 02.02.2015 od Tomáš

späť na novinky