Aké zmeny v daňových odpisoch nás čakajú od 01.01.2015? Prvá časť

Novela zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“ zavádza od 1.1.2015 niekoľko významných zmien týkajúcich sa daňových odpisov, a to:

 

  • obmedzenie zahrňovania odpisov luxusných automobilov do daňových výdavkov – detaily sme rozobrali v predchádajúcom článku
  • obmedzenie výšky ročného daňového odpisu zahrňovaného do daňových výdavkov pri majetku poskytnutom na operatívny prenájom,
  • povinnosť prerušenia daňových odpisov (prerušenie nemôže uplatniť),
  • krátenie výšky odpisov  zahrňovaných do daňových výdavkov pri majetku , ktorý je využívaný aj na súkromné účely daňovníka, 
  • zvýšenie počtu odpisových skupín,
  • obmedzenie možnosti použitia metódy zrýchleného odpisovania,
  • zrušenie lízingovej metódy odpisovania.

 

Obmedzenie výšky ročného daňového odpisu zahrňovaného do daňových výdavkov pri hmotnom majetku poskytnutom na operatívny prenájom

 

§ 19 ods. 3 písm. a zákona o dani z príjmov ustanovuje, že maximálna výška ročného daňového odpisu hmotného majetku, ktorý daňovník prenajíma formou operatívneho prenájmu sa rovná výške výnosov z tohto prenájmu za príslušné zdaňovacie obdobie. Neuplatnená časť ročného odpisu sa uplatní v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach po skončení doby odpisovania najviac však do výšky výnosov z prenájmu.

 

 

Vypracoval: www.emineopartners.sk

Úlohou tohto dokumentu je poskytnúť všeobecný prehľad v problematike daní a preto informácie tu uvedené sú uvedené v zjednodušenej podobe. Obsah tohto dokumentu nemôže byť považovaný za návod na výpočet akejkoľvek daňovej povinnosti. Pred záväzným použitím akejkoľvek informácie tu uvedenej je potrebné využiť služby daňového poradcu

dane, odpisy, novinky

Pridané 29.01.2015 od Tomáš

späť na novinky