Môžu byť odpisy z auta s obstarávacou cenou 48.000 Eur a vyššou od 1.1.2015 zaradené celé ako daňový náklad?

„Základ dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa §6 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou sa zvýši o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov v príslušnom zdaňovacom období z osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 so vstupnou cenou (§25) 48 000 eur a viac podľa §19 ods. 3 písm. a) a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie z týchto osobných automobilov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 eur spôsobom podľa § 27, ak tento základ dane je nižší ako násobok počtu osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 Eur a viac a ročného daňového odpisu vypočítaného zo vstupnej ceny 48 000 Eur. Táto úprava základu dane sa nevykoná u prenajímateľa osobných automobilov, ktoré boli prenajaté na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci.“

V praxi to zjednodušene znamená, že ak právnická alebo fyzická osoba má základ dane aspoň 12.000 Eur na každé auto, ktoré sa rovnomerne odpisuje a nadobudlo sa s obstarávacou cenou 48.000 Eur a viac tak sa pre danú spoločnosť od 1.1.2015 nič nemení.

Ak daňovník  dosiahol základ dane v nižšej výške ako 12.000 Eur na každé auto, ktoré sa rovnomerne odpisuje a nadobudlo sa s obstarávacou cenou 48.000 Eur a viac, bude musieť daňovník navýšiť svoj základ dane o tú časť odpisov, ktorá pripadá na ostarávaciu cenu prevyšujúcu hodnotu 48.000 Eur.

Príklad: Spoločnosť má auto v obstarávacej cene 60.000 Eur s ročným rovnomerným odpisom 15.000 Eur.

Ak spoločnosť dosiahne základ dane vo výške 10.000 Eur, bude si musieť pripočítať k základu dane sumu 3.000 Eur. Čiže sumu o ktorú prevyšujú ročné odpisy z uvedeného auta (15.000 Eur) odpisy vypočítané z obstarávacej ceny 48.000 Eur (12.000 Eur). Spoločnosť tak do daňových nákladov efektívne zahrnie len odpisy z obstarávacej ceny 48.000 Eur.

Ak by spoločnosť dosiahla základ dane vo výške 12.500 Eur – nebude si musieť zvyšovať základ dane a do daňových výdavkov sa zaradia odpisy v plnej výške.

Vypracoval: www.emineopartners.sk

Úlohou tohto dokumentu je poskytnúť všeobecný prehľad v problematike daní a preto informácie tu uvedené sú uvedené v zjednodušenej podobe. Obsah tohto dokumentu nemôže byť považovaný za návod na výpočet akejkoľvek daňovej povinnosti. Pred záväzným použitím akejkoľvek informácie tu uvedenej je potrebné využiť služby daňového poradcu.

Pridané 09.12.2014 od Vladimir

späť na novinky